Spółka partnerska

spółka partnerska

Spółka partnerska jest spółką osobową, co oznacza, że ma swój własny majątek (odrębny od majątku wspólników), może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, pozywać oraz być pozywana.

Spółka partnerska została przewidziana jako spółka dla osób wykonujących wolne zawody tj. adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Tylko przedstawiciele tych zawodów mogą być wspólnikami spółki partnerskiej. Utrata przez wspólnika uprawnień do wykonywania zawodu pociąga za sobą wykluczenie go ze spółki.

Powodem istnienia konstrukcji spółki partnerskiej jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności poszczególnych wspólników spółki (zwanych partnerami) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów, a także przez osoby działające pod ich kierownictwem.

Przed wyjaśnieniem zasad, na jakich w/w odpowiedzialność ulega ograniczeniu należy przypomnieć, że – zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi we wszystkich spółkach osobowych – w przypadku, gdy wierzyciele spółki nie będą wstanie wyegzekwować od niej swoich wierzytelności, mogą zażądać zapłaty bezpośrednio od wspólników.

W spółce partnerskiej ta zasada również obowiązuje z tym zastrzeżeniem, że wspólnik (partner) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które:

  1. powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce,
  2. są następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Dzięki takiemu ukształtowaniu zasad odpowiedzialności pozostali wspólnicy nie będą odpowiadać za błędy popełnione przez jednego z partnerów.

Przykład:

Jeśli w trakcie zabiegu wykonywanego przez lekarza w ramach prywatnej praktyki prowadzonej w formie spółki partnerskiej, lekarz – partner w spółce wykonujący zabieg lub ktoś z pozostałego personelu, który bezpośrednio jemu podlega, popełni błąd medyczny, to pozostali wspólnicy nie będą musieli płacić pacjentowi odszkodowania.

Drugą istotną cechą spółki partnerskiej jest to, że w jej strukturze może być powołany zarząd, który będzie reprezentował spółkę (np. podpisywał umowy w imieniu spółki). Dzięki temu spółka może być zarządzana przez profesjonalnych menedżerów, zaś wspólnicy mogą skoncentrować się na wykonywaniu wolnego zawodu pozostawiając zarządzanie spółką fachowcom.

Spółka partnerska nie jest podatnikiem podatku dochodowego, zatem podatek ten odprowadzają samodzielnie wspólnicy.