Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomimo stosunkowo skomplikowanej procedury rejestracji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najczęściej rejestrowanych spółek spośród wszystkich spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a zatem jej konstrukcja jest bardziej złożona niż spółek osobowych (spółki jawnej, spółki komandytowej itp.)

Istotnym elementem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały należące do poszczególnych wspólników. Ilość udziałów wspólnika w kapitale zakładowym przekłada się na siłę głosu tego wspólnika na walnym zgromadzeniu wspólników, które rozstrzyga o najważniejszych sprawach spółki.

Wspólnicy mogą nabywać i zbywać swoje udziały bez wpływu na działalność spółki z o.o. Może zdarzyć się sytuacja, w której wszystkie udziały będzie posiadał tylko jeden wspólnik. Mamy wówczas do czynienia z jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną tzn. jest osobnym od wspólników podmiotem prawa, który posiada własny majątek, może zaciągać zobowiązania, zawierać umowy i pozywać oraz być pozwana.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sprawy spółki nie są prowadzone przez wspólników, ale przez wybrany przez nich zarząd. To zarząd (jedno lub wieloosobowy) realizuje politykę spółki, podejmuje decyzję o zawarciu umów, wszczynaniu procesów, zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników itp. To zarząd reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czyli np. podpisuje umowy w imieniu spółki. Ponieważ zarząd jest co do zasady powoływane przez zgromadzenie wspólników działania nieefektywne lub sprzeczne z wolą wspólników mogą skończyć się odwołaniem zarządu, dzięki temu wspólnicy mają pośredni wpływ na działalność spółki. W skład zarządu mogą wchodzić sami wspólnicy lub osoby spoza spółki.

Wspólnicy mają prawo kontroli stanu interesów spółki bądź poprzez możliwość osobistego wglądu w dokumentację spółki lub (w większych spółkach) za pośrednictwem wybranej przez siebie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Tzn. wierzyciel spółki (np. bank, który udzielił spółce pożyczki) nie może żądać jej zapłaty bezpośrednią przez wspólników. Należy jednak wskazać, że w pewnych warunkach za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada zarząd tej spółki.

Spółka z o.o. nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej w zasadzie w każdej dziedzinie (jedynie w przypadku kilka rodzajów działalności istnieje wymóg prowadzenia ich w formie spółki akcyjnej np. banki, zakłady ubezpieczeń). Spółka z o.o. wykorzystywana jest także na inne cele, niż prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółka z o.o. jest podatnikiem i podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Pierwszym razem spółka płaci podatek dochodowy, a następnie po wypłacie dywidendy na rzecz wspólników, oni też muszą zapłacić podatek dochodowy. Jeśli chcesz uniknąć podwójnego opodatkowania, a jednocześnie korzystać z pozostałych korzyści jakie zapewnia spółka z o.o. zapoznaj się z konstrukcją spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. (kliknij tutaj)

Więcej szczegółowych informacji o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością znajdziesz na prowadzonym przez Kancelarię blogu pt. Spółka w organizacji.